Lokalizacja - Bydgoszcz

Polecamy światła dzienne

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SWIATLA.AUTO.PL
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO_USŁUGOWE "SERVICE" z siedzibą w Bydgoszczy
(adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Częstochowska 19a, 85-854 Bydgoszcz); zarejestrowane we Wpisie Do Ewidencji Gospodarczej pod numerem 40891 w dniu 16.08.1994 przez Urząd Miejski w Bydgoszczy, Wydział Gospodarki Lokalami i Działalności Gospodarczej; NIP: 7811872393; REGON: 301907840; adres poczty elektronicznej: kontakt@centrumsprzedawcy.pl – zwane dalej „Administratorem” i będące jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.2.  Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3.  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla
oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.4.  Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np.
Sprzedawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w
Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem: http://www.swiatla.auto.pl/
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
2.1.  Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
2.1.1.  nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą
(Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Serwis
Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
2.1.2.  marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
2.1.3.  marketing produktów lub usług Partnerów.
2.2.  Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko/nazwa firmy; adres
poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
numer NIP.
3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
3.1.  Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
3.2.  Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której
Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania
danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takie przetwarzania
jest zgoda Usługobiorcy/Klienta lub niezbędność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez
administratorów danych. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu produktów i lub usług Partnerów
podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Usługobiorcy/Klienta.
4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH
POPRAWIANIA
4.1.  Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4.2.  Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych
Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane.
4.3.  W celu realizacji powyższych uprawnień można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej
wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@swiatla.auto.pl albo pisemnie na adres Administratora.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1.  Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na
inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego
Sklepu Internetowego.
5.2.  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Poleć znajomemu

Wyślij link znajomemu

Reklama